Splošni pogoji nagradne igre

Pogoji sodelovanja v nagradni igri Facebook in Instagram profila

Pravila in pogoji nagradne igre »Salon Sauvignon«

 1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre »Salon Sauvignon« (v nadaljevanju nagradna igra) je Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji, Titova cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od dne 2. 5. 2024 do vključno 13. 5. 2023 do 10:00. Nagradna igra poteka na družbenih omrežjih Facebook in Instagram, pri čemer družba Meta Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Meta Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Meta Inc. Namen nagradne igre je pridobivanje prepoznavnosti in sledilcev Facebook in Instagram profila Agro Zavarovalnice.

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook ali Instagram, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so registrirani uporabniki Facebook-a ali Instagram-a,
 • so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,
 • sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook ali Instagram.

Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Agro Zavarovalnici, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani organizatorja.

 1. Način sodelovanja

Uporabnik Facebooka ali Instagrama, ki želi sodelovati v nagradni objavi, katero bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 2. 5. 2024 na časovnici Facebook strani in Instagram profilu Agro Zavarovalnice, mora:

 • slediti Facebook profilu Agro Zavarovalnica ali Instagram profilu agro_zavarovalnica
 • “všečkati” in deliti objavo ter
 • označiti prijatelja v komentar.

Pravila:

Po zaključku nagradne igre bo organizator pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 13. 5. 2023. Izžrebana bosta dva zmagovalca, in sicer en iz družbenega omrežja Facebook in drugi iz družbenega omrežja Instagram.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 1. Nagrade in prevzem nagrad

Organizator bo dvema (2) izžrebancema podelil nagrado.

Nagrada: dvakrat po 2 vstopnici za Salon Sauvignon, ki poteka v soboto 18. maja 2024 v prostorih Dominikanskega samostana na Ptuju, v skupni vrednosti 40 EUR.

Nagrajenec bo o nagradi obveščen z objavo komentarja pod nagradno objavo na časovnici Facebook ali Instagram strani organizatorja. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 2 dni od objave o nagradi posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov / e-pošta) v zasebnem sporočilu na Facebook ali Instagram strani Agro Zavarovalnice.

Z dobitnikom nagrade bo organizator komuniciral pred družbenih omrežij. Nagrajenec je dolžan posredovati potrebne podatke za pošiljanje nagrade na dom ali se dogovoriti za oseben prevzem na sedežu podjetja (Titova cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija). Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne posreduje, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenci ne izpolnijo pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenec, organizator objavi njihovo ime in priimek na Facebook strani https://www.facebook.com/agrozavarovalnicaa in Instagram zgodbi na https://www.instagram.com/agro_zavarovalnica/.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator prost vseh obveznosti do izžrebanca po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 1. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje Facebook ali Instagram strani Agro Zavarovalnice in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,

– nedelovanje Facebook ali Instagram strani Agro Zavarovalnice, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, – kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 1. Plačilo dohodnine

Vrednost nagrad ne predstavlja doseženega zneska (davčne osnove) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek oz. uporabniško ime. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev in izročitve nagrad. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na Facebook zasebno sporočilo Facebook strani Agro Zavarovalnice. Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek oz. uporabniško ime), ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene: izvedbo nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence), objave nagrajencev na spletni strani in Facebook strani organizatorja (velja samo za nagrajence).

 1. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook in Instagram strani Agro Zavarovalnice. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo Facebook strani. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Maribor, 1. 5. 2024

Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji