Živinoreja

Živali - govedo

Živali – govedo je enostaven zavarovalni produkt, ki vam glede na starost živali celo leto nudi celovito zavarovalno kritje s paketom rizikov, ko so živali v hlevu ali na paši. Pogoj za sklenitev zavarovanja živali je zavarovanje posevkov in plodov oziroma zavarovanje travinja. Zavarovati je možno le govedo, ki je zavedeno v Centralnem registru govedi (CRG). Zavarovalne premije za živali so prav tako sofinancirane s 60% subvencijo s strani države za vse rizike, razen pogina zaradi nezgode.

Lastnosti produkta

  • pogin zaradi bolezni ali nezgode
  • usmrtitev v sili
  • mrtvorojenost telet
  • nezmožnost uporabe klavnega trupa

  • govedo v Centralnem registru govedi
  • plemensko govedo

  • višina odškodnine je odvisna od starosti in pasme goveda
  • za mesne pasme je v prvih dveh mesecih življenja odškodnina višja
  • možnost povišanja zavarovalnih vsot za govedo in bike do 100%
  • ob sozavarovanju kosno-pašnih travnikov: krite so škode po toči in viharju na silažnih balah in folijah za pokritje koritastih silosov

Ostali produkti živinoreja

Kužne bolezni v prašičereji

Namen zavarovanja je nadomestilo škode, ki nastane zaradi kužnih bolezni v prašičereji, zaradi česar je potrebna zapora ene ali več vzrejnih enot in s čemer je povezno ogromno stroškov.